Karácsony hava

Decemberi kalendárium

december 3.
Xavéri Szent Ferenc

1506 április 7-én született a navarrai Xavér várkastélyban. Tanulmányait Párizsban végezte, és ott találkozott Loyolai Szent Ignáccal. Hatására csatlakozott a Jézus Társasághoz. Pappászentelése után Itáliában mûködött, majd Szent Ignác az indiai missziókba küldte. Goában kezdte meg páratlan sikerû hithirdetõi muködését. Több mint 50.000 km utat tett meg, és több százezer pogányt keresztelt meg. Élete az Isten-szeretet és az önfeláldozó tevékenység csodája; éjjel-nappal prédikált, hitoktatást végzett, betegeket látogatott, boncokkal vitatkozott, örökös halálveszedelemben haladt elõre. Mûködését csodák kísérték. 1548-ban Japán felé indult. Rengeteg nélkülözés között sikerült a japán missziót megalapoznia. 1592-ben visszatért Goába, majd Kína felé vette útját. Szancián szigetén várta a kedvezõ alkalmat, de a szakadatlan munka és önmegtagadás felõrölték erejét, és december 3-án meghalt.

december 4.
Damaszkuszi Szent János egyháztanító

Magasrangú keresztény családból született 700 körül. Arab neve Manszur = a megnyílott volt. 730 körül a Jeruzsálem melletti Szent Szába kolostorba lépett, ahol pappá szentelték. A tudománynak és jámborságnak élt. Nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki. Legfõbb törekvése az volt, hogy a görög atyák és a zsinatok szellemi kincsét összegyûjtse. Legnevezetesebb mûve: “A bölcsesség forrása”, a keresztény hit nagyszerû összefoglalása. Írt munkát az eretnekségek cáfolatára, a szentek tiszteletére, dogmatikus-aszketikus gyûjteményt. Szûz Mária haláláról három dogmatikus beszédbe foglalta össze a mennybevitelrõl szóló régi keresztény hagyományt. 749-ben halt meg.

december 6.
Szent Miklós püspök

A kisázsiai Patarában született. A hagyomány szerint Diokleciánusz üldözése alatt bebörtönözték. 325-ben mint myrai püspök részt vett a niceai zsinaton. Jusztiniánusz császár idején (528-565) már több templomot építettek tiszteletére Konstantinápolyban. Csodáiról és jótékonyságáról messze földön híres fõpap volt. Mikor egy nemes ember nagy szegénységre jutott, úgy akart magán segíteni, hogy leányait erkölcstelen életre adja. Miklós püspök úgy segített, hogy három éjjel egymás után egy-egy zacskó aranyat dobott be házuk ajtaján. Innen ered a mikulás-napi ajándékozás. A keleti egyház egyik legnagyobb szentje, de Európában is nagy a tisztelete, legfõként Olaszországban.

december 7.
Szent Ambrus püspök és egyháztanító

Rövid életrajz: A mai Trierben született 340 körül, római eredetû családból. Rómában tanult és Sirmiumban (Sremska Mitrovica) kezdte hivatali pályafutását, mint állami tisztviselõ. 374-ben, milánói mûködése idején, a nép közfelkiáltással püspökké választotta, noha még csak katekumen volt. December 7-én szentelték püspökké. Püspöki kötelességeit híven teljesítette, különösen a felebaráti szeretetet gyakorolta mindenki iránt. Igaz pásztora és tanítója volt népének. Különösen a görög egyházatyák tanulmányozásával nagyfokú teológiai tudást szerzett, mely beszédeibõl és írásaiból világosan látszik. Himnuszokat is írt, melyeket belevett a liturgiába is. Nagy tisztelettel volt Szûz Mária iránt. Az egyház jogait következetesen védelmezte a császári ház önkényével szemben. (“A császár az Egyházban van, nem pedig fölötte”) Az igaz hitet írásban és szóban egyaránt oltalmazta az ariánusokkal szemben. 397. április 4-én halt meg, Nagyszombat napján, Milánóban.

december 8.
A Boldogságos Szûz Mária Szeplõtelen Fogantatása fõünnep

A mai napon a Boldogságos Szûz Máriának azt a kiváltságát ünnepeljük, hogy Isten akaratából, Jézus Krisztus kereszthalálának érdemeit elõre beszámítva, fogantatása pillanatától mentes volt az eredeti bûntõl és a személyes bûnöktõl. Nem szállt rá az áteredõ bûn, amely minden embernek – mint õsatyánknak, Ádámnak átkos öröksége – már fogantatása pillanatától ott van a lelkén. A Szent Szüzet Isten eleve megóvta minden bûntõl, hogy az Isten Fia földi Édesanyjának lelkét egyetlen pillanatra se tarthassa hatalmában a sátán.
A keresztényeknek ezt az õsi hitét IX. Pius pápa mint kötelezõ hittételt fogalmazta meg 1854-ben.

december 11.
Szent Damazusz pápa

Spanyolország területén született 305 körül. Római archidiakonus volt. Liberiusz pápa halála után a többség õt választotta pápává. (Liberiusz hívei Ursicinuszt választották). Arra törekedett, hogy az eretnekségek által megtépett Egyház egységét helyreállítsa. A Nagy Teodoziusz által összehívott konstantinápolyi zsinatot (381) jóváhagyta. Szent Jeromost megbízta a Szentírás javításával illetve újra-fordításával. Verses feliratokkal díszítette a katakombákban a pápák sírkamráját. Damazusz írta meg a Liber Pontificalis-t (Pápák Könyve) egészen a saját koráig.

december 12 .
Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnõ

A “Szûz Mária látogatásáról” nevezett Vizitációs nõvérek rendjének alapítója. 1572-ben Dijonban született. 1592-ben házasságot kötött Chantal Kristóf báróval. Férje 1601-ben vadász szerencsétlenség következtében meghalt. Franciska elõbb négy gyermeke vallásos nevelésének, az imádság és a felebaráti szeretet gyakorlásának szentelte életét. 1604-tol Szalézi Szent Ferenc genfi püspök volt a lelkivezetõje. 1610-ben a püspök támogatásával megalapította a Vizitációs rendet, melyet haláláig vezetett. 1641 december 13-án halt meg Moulin-ben.

december 13.
Szent Lucia szûz, vértanú

Szirakúzából, Diokleciánusz üldözése alatt, 304-ben, anyjával Cataniába ment, hogy Szent Ágota közbenjárására egészségét visszanyerje. Miután az megtörtént, megvallotta, hogy életét Krisztusnak szentelte. Visszautasított pogány kérõje feljelentette, ezért Paschaziusz helytartó máglyára vettette. A máglyán megjövendölte az üldözés közeli végét. Végül lefejezték. Holtteste késõbb Konstantinápolyba, majd Velencébe került.

december 14.
Keresztes Szent János egyháztanító

Kasztiliában, Fontiverosban született Ypes Gonzálo és Alvarez Katalin második gyermekeként 1542-ben. Atyját, rangon aluli házassága miatt a család kitagadta. Ezért János gyermekkora nagy szegénységben telt. Mesterségre akarták fogni, de az nem ment. Végre kórházban szolgált, miközben tanult. 1563-ban kármelita lett. A salamancai egyetemen tanult, és szentelték pappá. Találkozott Szent Terézzel, és hatására 1568-ban Heredia Antallal, a medinai kármelita perjellel együtt megalapították Durvelloban az elsõ sarutlan férfi zárdát. Továbbfejlesztésén János sokat fáradozott, azért a sarusok részérõl üldözést kellett kiállnia. Irodalmilag jelentõsek a mûvei: A kármel-hegy útja; A lélek sötét éjszakája; Szellemi páros-ének; Élõ szeretetláng, és választékos nyelvezete a spanyol irodalom egyik klasszikusává avatja. Minden irányban fenséges tartalom, a legmagasabb imaélet útja, az Isten-közelség és izzó Isten-szeretet sugárzik. 1598 december 14-én halt meg.

december 21.
Kaniziusz Szent Péter egyháztanító

Nijmegenben született mint a gazdag és nagytekintélyû polgármester fia. Magasabb tanulmányait Kölnben végezte. 1540-ben, 30 napos lelkigyakorlat után, elsõnek lépett a jezsuita rendbe. Fáber atya vette fel, és megbízta a kölni ház alapításával. A hitehagyó Wied érsekkel szemben megtartotta Köln városát az Egyház hûségében. Mint teológus részt vett a tridenti zsinaton. Rómában, Messinában, Ingolstadtban mint tanár mûködött, majd Bécsben (1552-54). Tanári mûködése mellett prédikált és népmissziókat tartott. 1555-tõl kezdve kiadta hármas katekizmusát. 40 kötet teológiai munkát írt, 30 kötet prédikációt, és 30 kötetet tesz ki levelezése. Megbízták Svájcban, Friebourgban, kollégium alapításával. Ott is halt meg 1597 december 21-én. Németország második apostola néven emlegetik.

december 23.
Kenty Szent János

A krakkói egyházmegye Kenty nevû helységében született 1379 június 24-én. Apja Vacange Szaniszló, anyját Annának hívták. János 16 éves korában a krakkói egyetemre került, és négy év alatt megszerezte a doktorátust. Pappászentelése után teológiai tanár lett. Olkusban plébániát vállalt, de rövidesen visszatért az egyetemi katedrára. Nagyon vigyázott a nyelvére, hogy szavaival meg ne bántson senkit. Szerette a szegényeket, és szívesen megvendégelte õket, sõt, használati dolgait is nekik ajándékozta. Mélységes áhítattal emlékezett az Úr kínszenvedéseire. Többször zarándokolt el a Szentföldre és Rómába. Halála közeledtét érezve mindenét szétosztotta a szegények között. 1473-ban halt meg, Karácsony vigíliáján.

december 26.
Szent István diakónus, elsõ vértanú

Az elsõ keresztény vértanú. Egyike volt a hét diakónusnak, akiket az apostolok választottak. Az Apostolok Cselekedetei tanúsága szerint “telve volt hittel és Szentlélekkel” – “kegyelemmel és erõvel, csodákat és nagy jeleket mûvelt a nép között”. A zsidók közül sokan vitába szálltak vele, “de nem tudtak helytállni a bölcsesség és a Lélek elõtt, aki belõle szólt.” Azért a fõtanács elé hurcolták. Ott hosszú beszédben tett hitvallást, de az írástudóknak és farizeusoknak szemükre vetette keményszívûségüket. A hallgatóság egy akarattal rárontott, és a városon kívülre vonszolva halálra kövezték. Halála elõtt még egyszer tanúságot tett Krisztus Istenségérõl, és megbocsátva gyilkosainak halt meg. A kövezõk Saulra, a késõbbi Szent Pálra bízták ruhájukat, aki késõbb Krisztus elsõ vértanújának nevezte.

december 27.
Szent János apostol, evangélista

András apostollal együtt az elsõ volt, aki találkozott Jézussal. Az Úr a halászháló mellõl hívta meg testvérével, Jakabbal együtt. Lobbanékony, heves természetük miatt Boanergésznek = mennydörgés fiainak nevezte õket Jézus. Az apostolok között õ volt a legfiatalabb, túlélte valamennyit. Az evangéliumban nem nevezi meg magát, hanem csak úgy emlékezik önmagáról az apostol: “akit az Úr szeretett”. Mária mennybevitele és az apostol fejedelmek vértanúsága után Efezusba költözött, és 2-3 évtizedig volt Efezus püspöke. Domicián császár Rómába vitette és forró olajban fõzette, de János sértetlen maradt. Patmosz szigetére számûzték. Ott írta a Jelenések könyvét. Majd visszatért Efezusba, és a századforduló táján megírta a negyedik Evangéliumot, és Leveleit.

december 28.
Aprószentek

A napkeleti Bölcsek látogatása után a hatalmát féltõ Heródes megöletett Betlehemben minden, két éven aluli fiúgyermeket, abban a reményben, hogy az újszülött Messiás is köztük van. Keleten már az V. századtól ünnepelték. Piacenzai Antal szentföldi zarándoklatában – a VI. században – megemlékezik arról, hogy Betlehemben közös sírjuk van, és láthatók a csontjaik. V. Sixtus pápa (1585-1590) ereklyéik egy részét Rómába vitette.

december 29.
Becket Szent Tamás püspök, vértanú

1118. december 21-én normann-szaracén házasságból született. Tanulmányait Mertonban, Oxfordban, majd Párizsban végezte. Hazájába visszatérve Theobald canterbury érsek szolgálatában rövidesen fõdiakónus lett. Két ízben is járt megbízatásból Rómában. Jogi tanulmányai befejezésére Bolognába ment, közben II. Henrik király lordkancellárnak nevezte ki. Bizalmi állásának sokszor – a király kedve szerint – az Egyház jogai ellenére is megfelelt. 1161-ben, Theobald érsek halála után, a király Tamást választotta meg érseknek. Mint érsek rendkívül egyszerû életet élt. Az Egyház jogait a király túlkapásai ellen hõsiesen védelmezte, és ezzel a király haragját magára vonta. Emiatt külföldre kellett menekülnie. Hat évig számkivetésben élt. III. Sándor pápa közbenjárására színleg kibékült vele a király, de Tamás hazatérte után a király túlbuzgó hívei az érseket saját székesegyházában, az oltár elõtt kivégezték. A király megrettent a véres tett következtében, és vezeklést tartott Tamás sírjánál. 1173-ban már III. Sándor pápa Becket Tamást a szentek közé iktatta. VIII. Henrik 1568-ban Szent Tamás ereklyéit elégettette.

december 31.
Szent I. Szilveszter pápa

Római szülõktõl, Rufinus és Juszta buzgó keresztényektõl született. Szent Marcellinusz pápa (296-304) szentelte pappá. A Diokleciánusz-féle keresztényüldözéskor többször volt életveszélyben, mégis nagy szolgálatot tett az üldözötteknek. 314-ben pápává választották. Rómában ekkor kezdõdött a nagy templom építése. Szilveszter szabályozta a templomszentelés liturgiáját. Pápasága egész ideje alatt két veszedelmes eretnekséggel kellett megküzdeni. Az arianizmus terjedésének meggátolására 325-ben – a császárral egyetértésben – a bitiniai Niceában egyetemes Zsinatot hívott össze, ahol ugyan õ idõs korára való tekintettel nem jelent meg, de küldöttséggel (Vitus és Vincentius római presbyterek által) képviseltette magát. Számos legenda és csodás esemény híre fûzõdik nevéhez. 335 december 31-én halt meg, és a Priscilla katakomba fölé épült San Silvestro templomban temették el.

Goreczky Nóra

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.